Политика поверителност и за защита на личните данни

Чл. 1 Предмет на настоящата Политика за поверителност е регулиране на отношенията между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ, възникнали при обработка на лични данни.

Чл. 2 Информация относно ДОСТАВЧИКА:

 1. Наименование на Доставчика: Евроканал ЕООД , ЕИК: 175299165
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Любляна 62
 3. Данни за кореспонденция: office@vodonoska.com, тел:  vodonoska.com ; 0878 777 807
 4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
 5. Надзорни органи – Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg.

Чл. 3 Събирането, съхраняването и използването на личните ви данни е съобразено с изискванията на приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България.

Чл. 4 Събираме, съхраняваме и използваме следната информация:

 1. Информация за вашия компютър и вашите посещения на сайта, включително, но не само вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, дължина на посещение, посетените страници;
 2. Информация свързана с вашите заявки и поръчки;
 3. Личните данни предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при попълване на формата ни за поръчка;

Чл. 5 Предоставените лични данни ще се използват за следните цели:

 1. Администриране на сайта и бизнеса;
 2. Индивидуализиране на сайта за вас;
 3. За контакт с ПОЛЗВАТЕЛЯ при генериране на поръчки от и до адрес;
 4. За издаване на фактури на ваше име;
 5. За изпращане на потвърждения за заявки;
 6. За провеждане на социологически проучвания във връзка с подобряване качеството на предлаганите от нас услуги.

Чл. 6. Сайтът използва бисквитки с цел подобряване качеството на предлаганите услуги.

Чл. 7. Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Чл. 8. С използване на сайта, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява личните му данни да се обработват от ДОСТАВЧИКА за целите на посочени в Общите условия.

Чл.9. Домейните и търговските марки: Vodonoska.com – притежание на Евроканал ЕООД e обект на закрила на българското и международно право в областта на интелектуалната собственост.

Чл. 10. При злоупотреба с марка или домейн, както и при разпространение на невярна и уронваща престижа им информация, екипът си запазва правото да потърси юридическа отговорност, ако това бъде счетено за необходимо.

Права на потребителите

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.