Септична яма е специално изградено съоръжение, имащо за цел  да пречиства отпадните води. За едно денонощие могат да бъдат пречистени 20 – 50 m3.

Думата има гръцки произход. „Septikos“ означава гнил, прогнил.

Септична яма – особености и функции

Септичната яма се изгражда се под земята и се състои от една до три камери, през които преминава замърсената вода. На английски тези камери се обозначават като septic tank.

Формата, конструкцията и използваните материали за изграждането на такова съоръжение могат да бъдат различни.

У нас, в България, за еднофамилните къщи се използва и наименованието помийна яма.

Това съоръжение има функцията локално да почисти отпадните битови и промишлени води и се използва там, където не е построена централна канализационна мрежа.

Тя не е съоръжение за окончателно пречистване на водите.

Септичната яма се затваря херметически, доколкото позволява конструкцията, като същевременно притежава отвори за почистване, както и вентилационен отвор.

Септичните ями са най-старите използвани и сега съоръжения за анаеробно третиране на битови отпадъчни води и утайки от малки обекти.

Изборът на място е първото, което следва да се направи и вероятно е най-важното нещо.

Необходимо е да бъдат взети предвид следните правила:

  1. Септичната яма трябва да бъде разположена на не по-малко от 10 метра от къщата по посока на наклона на терена и да отстои на разстояние поне 1 километър до съседен кладенец. Така се осигурява безопасност и се изключва отравяне.
  1. Тръбата, която излиза от къщата и отива в ямата не трябва да прави завой, защото това може да предизвиква запушване.
  1. Наклонът на тръбата не трябва да бъде по-малко от 3%

Следва изчистването на отпадъчните води. В настояще време имаме широк избор на решения. Септичният резервоар притежава функцията на ефективно изчистване. Той е затворен и водонепроницаем.

Септични ями – почистване:

Ако към ямата има монтирани специални тръби, които са за извеждане на утайката, тогава тази утайка сама ще се оттича при съответно налягане.

Почистването на ямата можете да извършите сами, като използвате помпа и маркуч или с помощта на бактериални препарати.

Друг вариант е да използвате услугата на специализирана фирма.